WPG SAT LEAGUE

17  Aug 2019 Port Talbot 112 (14) v POWC                     66 (0)

20  Jul 2019 BP Llandary 84 (14) v  POWC                     54 (0)

13  Jul 2019 Alcoa            96  (12)    v  POWC                     64 (2)

10 Jul  2019 POWC                  (10)    v  Llanelli                        (4)

07 Jul  2019 POWC          93  (13)     v  Landore Social  67 (1)

29 Jun 2019 Bryncoch 113 (14)     v  POWC                    50  (0)

22 Jun 2019  POWC        73   (11)     v  Bridgend Mun. 71  (3)

8   Jun   2019  POWC       80  (12)      v  Inc Mond            72   (2)

1   Jun   2019  POWC               (0)       v   Swansea                   (14)